فاکتور نه (انعقادی انسانی)

فاکتورIX یا فاکتور کریسمس، پروتئینی است که در انعقاد خون نقش دارد. این پروتئین مانند برخی از سایر عوامل انعقاد خون یک آنزیم سرین پروتئاز است. نبود این عامل موجب هموفیلی B می شود. این فاکتور به صورت گلیکوپروتئین تک زنجیره با طول ۴۱۵ اسید آمینه و وزن مولکولی حدود ۵۷ کیلو دالتون است. این فاکتور در کبد به عنوان یک ملکول پیش ساز که تغییرات زیادی را پیش از ترشح به خون متحمل می‌شود، سنتز می‌گردد. شکل عرضه دارو به صورت پودر لیوفیلیزه است.

فاکتورIX یا فاکتور کریسمس، پروتئینی است که در انعقاد خون نقش دارد. این پروتئین مانند برخی از سایر عوامل انعقاد خون یک آنزیم سرین پروتئاز است. نبود این عامل موجب هموفیلی B می شود. این فاکتور به صورت گلیکوپروتئین تک زنجیره با طول ۴۱۵ اسید آمینه و وزن مولکولی حدود ۵۷ کیلو دالتون است. این فاکتور در کبد به عنوان یک ملکول پیش ساز که تغییرات زیادی را پیش از ترشح به خون متحمل می‌شود، سنتز می‌گردد. شکل عرضه دارو به صورت پودر لیوفیلیزه است.

از پلاسمای فاقد کرایو قبل از آنکه وارد مرحله تولید IVIG شود، کمپلکس به پروترومبین یا PCC به دست می‌آید که که این کمپلکس حاوی فاکتورهای X، IX، VII و II می باشد. این فاکتورها، فاکتورهای وابسته به ویتامین K نامیده می شوند. نقطه ایزوالکتریک این پروتئین‌ها به گونه ای است که در شرایط فیزیولوژیکی نرمال دارای بار منفی بوده و توسط کروماتوگرافی آنیونی از دیگر پروتئین‌های پلاسما جدا می شوند. پس از جداسازی پروترومبین کمپلکس از روش‌های مختلفی جهت جداسازی فاکتور نُه از این محصول استفاده می شود. این روش‌ها عبارتند از: جذب سطحی، کروماتوگرافی، تعویض یونی، کروماتوگرافی جذبی و واکنش هیدروفوبی.

error: Content is protected!